+48 502 356 175 biuro@cnc-cbko.pl
PL-05-800, Pruszkówul. Staszica 1

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez CNC-CBKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000183348 NIP: 5341282723, REGON: 012184657, kapitał zakładowy: 75500 PLN, będącego Administratorem danych (zwana dalej Administratorem)

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych oraz  podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, szczególnie poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących w jaki sposób można zbierać, zarządzać, przechowywać oraz wykorzystywać dane osobowe, wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

 1. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane są przetwarzane:

 1. celem zawarcia i wykonania umowy, której Państwo są stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym sprzedaży towarów lub usług lub prowadzenia serwisu posprzedażowego, na podstawie art. 6 ust. 1b oraz 1c RODO,
 2. celem prowadzonych przez Administratora działań handlowo marketingowych na Państwa rzecz, w szczególności przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej nowych ofert promocji oraz aktualnego asortymentu Administracji oraz informacji handlowej, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora , a w szczególności na otrzymywanie newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, w związku z 10 ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną
 • celem prowadzonych przez Administratora działań handlowo marketingowych na Państwa rzecz, w szczególności poprzez wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, w związku z 172 ust. 1 ustawy z dnia 16.07.2014r. Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych celem realizacji pkt. I jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

Podanie danych celem realizacji pkt II i III jest całkowicie dobrowolne i niezwiązane z Państwa prawami wynikającymi z pkt I. Mimo to zachęcamy do wyrażenia zgody w przedmiotowym zakresie. Pozwoli to nam na przedstawianie Państwu naszych ofert oraz poprawę jakości sprzedaży.

 

 1. Jakie dane pobiera Administrator podczas zawierania i wykonywania umowy sprzedaży towarów lub usług?

Administrator będzie od Państwa pobierał następujące dane osobowe:

– w odniesieniu do pkt I art. 1 od konsumentów: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres do dostarczenia produktów, rachunek bankowy, PESEL

– w odniesieniu do pkt I art. 1 od kontrahentów: imię, nazwisko,   adres do korespondencji, numer telefonu, adres email, NIP, REGON, nazwa firmy, numer konta, imię nazwisko i stanowisko pracowników jeśli dotyczy

– w odniesieniu do pkt II i III art. 1. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 1. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
  Macie Państwo prawo:

– dostępu do treści swoich danych,

– sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,

– żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

– przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,

– do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Udostępnienie danych.

Dane udostępnione przez Państwa  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem:

podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną,

– współpracownikom świadczącym usługi związane w szczególności z bezpośrednią obsługą Państwa oraz świadczącym usługi informatyczne,

– organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne

 1. Przechowywanie danych.

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich, spełniając wszelkie przewidziane prawnie wymagania, a w szczególności przesłanki wskazane w RODO.

W szczególności, Administrator wskazuje, że wszystkie podane dane będą przetwarzane na podstawie RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

Dane osobowe będą przechowywane:

– w odniesieniu do pkt I art. 1 przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

–  w odniesieniu do pkt II i III art. 1. przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody.

 1. Pytania i zastrzeżenia
  Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: biuro@cnc-cbko.pl
 1. Witryna

Administrator prowadzi Witrynę pod adresem: http://www.cnc-cbko.pl

 

7.1 Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

7.2 Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: biuro@cnc-cbko.pl

 

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej.